I västvärlden råder idag samsyn rörande demokrati som det mest önskvärda styrelseskicket. Ur ett historiskt perspektiv har emellertid antidemokratiska åskådningar och trossystem satt stor prägel på världen. Sådana ideologier har många karakteristika som gör dem likartade. De samhällen där de fått genomslag har varit mycket auktoritära och ofta har det funnits inslag av totalitarism. En centraliserad makt har regerat över människorna, rättssystemet har genomsyrats av ideologins föreställningar och opposition har förtryckts. Övergrepp, krig och död har följt i deras spår. Nedanstående text är ett försök att analysera vad dessa ideologier har gemensamt. I varje tid har vi både möjlighet och plikt att värdera vad just vi behöver vara uppmärksamma på och vilka antidemokratiska strömningar som är på frammarsch.

De antidemokratiska ideologier som satt störst spår i vår moderna historia är fascismen, nazismen, kommunismen och islamismen. Ett av deras grunddrag är att nationen, rasen, klassen eller den religiösa samfälligheten är viktigare än individen. Folkviljan är av ringa betydelse och anses stå i vägen för det större sammanhanget. Fascister betraktar demokrati och allmänna val som onödiga hinder för ett militärt styre. I Nazityskland satte Hitler demokratin ur spel genom att instifta en fullmaktslag som i praktiken gjorde honom till diktator. Det forna Sovjet gav sken av demokrati genom att låta medborgarna rösta, samtidigt som det bara fanns en kandidat att rösta på. Inom islamismen ses demokrati som skadligt, eftersom religionens lagsystem anses innehålla allt som behövs för att styra samhället.

Ett annat gemensamt drag är en ideologisk kärna som betonar överhöghet hos en utvald grupp. Den nazistiska ideologin bygger på föreställningar om den germanska rasens överlägsenhet och inom fascismen finns en extrem nationalism. Islamismen baserar rätten till herravälde på religionstillhörighet. Bland de olika varianterna av kommunistiska åskådningar finns ett upphöjande av arbetarna (i Kina bönderna), som lyfts fram som en elit och ses som de enda rättmätiga innehavarna av beslutsmakt. 

De antidemokratiska ideologierna innehåller inslag som syftar till att väcka anhängarnas kampinstinkt och mobilisera massorna för ideologins spridning. Att geografisk expansion är en del av slutmålet uttrycks i såväl nazismen (lebensraum) och fascismen (mare nostrum), som i kommunismen (proletärer i alla länder, förenen eder!) och islamismen (ett världsomspännande kalifat). Samtidigt är de antidemokratiska ideologiernas sympatisörer övertygade om att de tjänar ett högre syfte, som berättigar kränkningar av oliktänkande. Intoleransen mot avvikande åsikter och livsval är därför central. Förföljelsen av minoritetsgrupper har varit utmärkande för de samhällen där antidemokratiska ideologier slagit igenom. Homosexualitet har inneburit risk att utsättas för medicinska experiment (nazismen), skickas till arbetsläger (kommunismen) eller avrättas (islamismen). Samma typ av intolerans riktas ofta mot minoriteter av etniskt slag. I Nazityskland sågs romer och slaver som ”undermänniskor” som skulle utrotas, medan stalinismens välde innebar att tjetjener deporterades till Sibirien och ukrainare dödades genom en medvetet frammanad svältkatastrof. I modern tid har vi fått se hur den islamistiska organisationen IS begått närmast ofattbara övergrepp mot yazidier. Att kristna idag beräknas vara den mest förföljda religiösa folkgruppen beror främst på förtryck i kommunistiska och islamistiska stater. Ett uttalat judehat är en gemensam kärnpunkt för nazism och islamism.

Auktoritära och totalitära drag förenas i regel med en ledarkult, som upphöjer den enda accepterade auktoriteten. Inom nazismen skulle ledaren hyllas med en särskild hälsning och tituleras ”mein Führer”. I det forna östblocket pryddes torg och parker med statyer av kommunistledare och under kulturrevolutionen försågs klassrum och offentliga institutioner i Kina med porträtt av Mao. I Mussolinis Italien rådde lydnadsplikt mot ”Il Duce” och i det nutida Nordkorea finns en kraftfull personkult kring den kommunistiske ledaren Kim Jong-Un. Islamistiska stater är teokratier, där gudomen anses ha den högsta makten och de styrande agerar Guds ställföreträdare.

Utmärkande för de antidemokratiska ideologierna är att kritik mot den ledande auktoriteten straffas hårt. I 1900-talets fasciststater fängslades politiska motståndare och i Nazityskland internerades de i koncentrationsläger. Omskolningsläger för hjärntvätt av kritiker har funnits — och finns än — i den kommunistiska sfären. Islamismen agerar mycket hårt mot meningsmotståndare och oppositionella: att offentligt uttala sig kritiskt om religionen eller profeten Muhammed är förenat med livsfara, inte bara för människor som lever i islamistiska diktaturer, utan i hela världen.

Som vi redan sett är ett av de antidemokratiska ideologiernas karaktärsdrag att de sanktionerar våld för att uppnå sina mål. Det anses rätt att fängsla, tortera och döda för ideologins spridning och fortlevande. Krig och blodiga revolutioner ses som nödvändiga medel för att nå idealsamhället. Inom detta ryms nazismens tanke om krigets legitimitet för att skapa ”lebensraum”, islamismens väpnade jihad och kommunismens föreställningar om krigiskt maktövertagande. Inom fascismen framställs krig som ett lands normaltillstånd. Den starka tron på våld och krigsmakt avspeglas i att vapen och militära symboler används till att utrycka de antidemokratiska ideologiernas maktinnehav. Islamistiska ledare poserar gärna med automatvapen och inom både nazismen och kommunismen är militärparader vanliga sätt att hylla ledarskapet.

Ett av uttrycken för de antidemokratiska ideologiernas våldsinslag är att de rättfärdigar avrättning av grupper av människor. Bakom detta finns en tanke om att världen måste ”renas” från misshagliga individer; först när de ovärdiga eliminerats ska den perfekta världen växa fram. Grupper av människor stämplas som statsfiender (judar, borgare, intellektuella, kontrarevolutionärer), genetiskt underlägsna (funktionshindrade, romer, slaver) eller ett hot mot den religiösa ordningen (avfällingar, ateister, homosexuella) för att fråntas rätten att leva. Det som skiljer ideologierna åt är vilka aggressionen riktas mot. Medan nazismen vill döda i rasens namn, vill kommunismen döda för klasskampen, fascismen för nationen och islamismen för religionen. Samtliga ideologier lovar lycka åt alla — så snart ideologin fått fritt spelrum och den renade mänskligheten vaskats fram.

I syfte att motivera våldsutövning använder de antidemokratiska ideologierna ett avhumaniserande språk om oönskade individer. I den bolsjevistiska terminologin ingick begreppet ”före detta människor” (byvshie liudi) för att beteckna personer som inte passade in i det kommunistiska samhällsbygget. Islamismen hämtar en liknande nomenklatur ur Koranen, där icke-troende omnämns som ”otrogna” och ”de uslaste av alla skapade varelser”. Inom nazismen gäller avhumaniseringen ett stort antal grupper som betraktas mindervärdiga, exempelvis personer med funktionshinder eller sjukdom. I Nazityskland betecknades de som ”onyttiga ätare” (unnütze Esser).

För att upprätthålla sitt maktinnehav utövar de antidemokratiska ideologierna en stark kontroll över befolkningen, med förbud mot att uttrycka avvikande åsikter. Medierna kontrolleras och censureras. Vilka politiska partier, föreningar och religioner som tillåts regleras av makthavarna. Särskilda organ finns för ideologisk övervakning av allmänheten. Exempel kan vi hämta från Saudiarabien, där alla religioner utom islam är förbjudna och en religiös sedlighetspolis patrullerar gatorna. Den östtyska säkerhetstjänsten Stasi hade hundratusentals medarbetare och den sovjetiska motsvarigheten ska ha haft en stab på flera miljoner. Inom kommunismen finns många exempel på att politiska fångar skickats till arbets- eller interneringsläger, medan islamistiska samhällen straffar apostater med döden.

De antidemokratiska ideologierna har miljoner liv på sina samveten, men fortsätter att skörda fler. Det åligger oss, vi som lever i denna tid, att slå vakt om demokratiska värden och vara observanta på antidemokratiska ideologiers försök till expansion. Att vika sig för antidemokratiska ideologiers inneboende våldskapital eller blunda för deras försök att påverka lagstiftning och samhällsorgan är att öppna upp för förnyade övergrepp av samma slag som världen i fasansfull omfattning bevittnade under 1900-talet.

Malin Kim
Gästskribent

4 reaktioner till “Antidemokratiska ideologier

 1. Vänsterismen och globalismen de höra hit. Båda äro fullt ut demokratiantiska; det är derför båda försöka framställa sig som demokratiens försvarare och motståndarna som dess fiender. Det är totalitärens kännetecknande propagandametod tvärt-om-språket.

  Båda drifvas af hat och maktbehof; underkastelse och kontroll äro deras mål. De hafva äfven det gemensamt att vara godhetsposörer. De se problemen; de förkunna problemen; de peka ut fienden; de hafva lösningen. Allt kommer blifva sockervadd och fågelsång, om bara de får makten och fienden besegras. Fienden? De hvita, väst, högern, heteronormaliteten, mannen, traditionerna, det civiliserade, och så vidare; helt enkelt det västerländska. Skylten säger Utopi nästa; vägen går till helvetet.

  Gilla

 2. Elefanten I rummet… DET brännheta, som tydligen INGEN vågar diskutera! Skönt att ni tar upp det, har försökt få fram detta länge i media, men inte lyckats!

  Rasmus Paludan har åter bränt en koran. OK, för yttrandefrihet, men vad jag hellre hoppas han gör nästa gång, är att möjligen hålla upp Koranen, och berätta för omgivande åskådare och journalister vad denna skrifts innehåll har skapat för problem i Världen. Visserligen har en del reaktioner i påskas avslöjat vad människor som låtit denna boks innehåll forma sina värderingar visat sig klart och tydligt. Försöka döda den som kritiserar, och de som försöker skydda dem. Mordförsök på poliser, enorm material skadegörelse.
  Om vi nu vidgar bilden, och studerar de stater och statsbildningar, som i olika grad låtit koranens lära om samhällsstruktur och rättsväsende utövande av religiösa ritualer mm. bli en den huvudsakliga delen av statsapparaten och rättskipningen, skol- och utbildningsnormer med mera, vad kan vi då se?
  Jo vi finner i ett band från Ostasien vidare tvärs över norra delen av Afrika, tjogtals med länder under sk. Islamsk flagg, där det är extremt ovanligt med fria val, fri opinionsbildning, åsiktsfrihet, lika rättigheter för kvinnor och män. Dessa länder har under de senast årtiondena, pga omänskliga förhållanden för sina medborgare, ofta med hänvisning till olika områden i boken Koranen skapat enorma flyktingströmmar som ibland tagit sig hela vägen till Europa.
  Om nu t.ex. folkmassorna på gatorna i Pakistan, som har hädelselagar, baserat på Koranen, som dömer ut dödstraff helt godtyckligt, bara anklagelsen är kopplad till nåt brott mot Sharia, eller som i fallet med den kristna kvinnan Aisha, som satt 9 år på death row/ i väntan på avrättning, tills advokater och människorättskämpar genom extremt skickliga överklaganden, till sist fick ut henne ur landet till en fristad i Kanada. Några grannar anklagade henne för att ha sagt att det som stod i Koranen inte var sant och därmed hädat (vilket hon inte hade gjort, men hon var kristen, och grannen trodde på boken Koranen)…
  Ja och så har vi paradexemplet på hur en fullt utvecklade stat, där hela Koranen fullt ut bildat modell för samhället och dess uppbyggnad, Afghanistan! Där numera kvinnor har samma status som husgeråd och städutrustning. De Förbjuds att delta och verka i allt liv utanför hemmets 4 väggar. Vi har ju Iran förstås, som inte ligger långt efter, men där man mer frekvent avlivat all opposition under drygt 40 års tid. HELT i enlighet med boken, som man följer, Koranen. Vi minns även Saudi Arabien, där kvinnor inte fick köra bil osv.
  Ordet Islam betyder underkastelse. Det samhällssystem som växer fram när man använder denna bok som handbok i statsbyggnad har inte genererat mycket av utveckling och välstånd i de länder där detta praktiseras. Detta trots att flera av dessa länder har haft goda inkomster av exempelvis olje- och gasutvinning . I boken finns många avsnitt som talar om erövring och att utplåna de orena. Frukten av detta har vi sett i de tusentals blodiga massmord ( som tyvärr i press och media ofta felaktigt benämns som självmordsattentat) En kyrka i Afrika, utsattes under en dophögtid nyligen för ett förfärligt blodigt bombattentat. I En moské i Pakistan sprängdes ett 40-tal människor till döds i fredags.
  OM det vore så att de muslimskt inspirerade ledarna i de s.k. muslimska länderna var hängivna älskare av sina medmänniskors väl och ve, så skulle väl protesterna idag riktas mot exempelvis:
  de galningar som sprängde Moskén i Pakistan, Sprängde, flickskolorna i Afghanistan, kyrkor i Egypten, massakrerade bybor i Nigeria (Boko Haram) , vanliga människors hem och gårdar i Mali, Somalia och likaså mot den Kinesiska staten som håller MILJONER med Uigurer ( många med Muslimsk tro) i Koncentrationsläger, tvångsarbete, hjärntvättar dem deras barn till att bli Han-kineser, för att utplåna deras tänkesätt, eller den Burmesiska regimen som mördar och fördriver Rohingyafolket. Ett muslimskt folk. Eller det senaste från Iran;
  Nu senaste dramat i skuggan av koranen och hur den tolkas.
  Ett iranskt par i 20-årsåldern har dömts till över tio års fängelse (expressen ½-2023)
  Ett iranskt par i 20-årsåldern har dömts till över tio års fängelse efter att ha lagt upp en video där de ses dansa utomhus. Händer detta på riktigt? Ja tyvärr, detta lägger dessa koranledda jurister krutet på.
  Frågan är väldigt relevant, när en sådan fängelsedom utdöms, så ser man att boken, Koranen, skapat ett rättssystem, som tydligen INTE accepterar normal medmänsklighet och den mellanmänskliga glädje, som man kunde se i parets enkla utomhusdans, med ett Azadi Tower i bakgrunden, det så kallade frihetstornet, (Freedom Tower). Frågan är vad som är frihet, i ett av koranen skapat ett rättssystem?
  Men nej, Erdogans, och all andra ledare som bekänner sig till sin heliga Bok, dvs Koranens lära, de tiger om alla dessa övergrepp där deras s.k. trosbröder och systrar förföljs och mördas.
  Däremot så riktas allt fokus mot Sverige, där ett (1) exemplar av denna bok eldats upp.
  Trösten till alla ilskna Muslimer är att Tack vare en kristen europés, uppfinning Gutenberg, så kan vi trycka ny exemplar!, MEN alla de som mördats genom att man säger sig upprätthålla koranens innehåll och rekommendationer, de kan vi INTE ’trycka nya exemplar av’ , ty de är döda!
  Så, behöver världen fler länder med liknande statsskick, som de länder som jag nämnt?
  Troligen inte, Vart skall då alla som vill tänka, tala och leva fritt och säkert ta vägen?
  Eftersom den islamska läran och tron inte genomgått någon reformation, något som en tidigare Egyptisk president efterfrågat på en stor Islamsk konferens som hölls i Egypten för mindre än 10 år sedan.
  Han var lite drastisk, ’Kan det vara rimligt att vi tillfullo fullbordar denna skrifts budskap, så att 1,7 miljarder människor, bör utplåna 6,3 miljarder icke muslimskt troende, det går kanske finna en annan tolkning av koranens budskap? Han och resten av världen väntar fortfarande på Imamernas och Mullornas svar på denna känsliga fråga.
  Därför, så bör vi i vårt land vara restriktiva med att låta denna boks lära ta alltför stor plats i vårt utbildnings- och lagstiftningsväsende.
  För då breder den stora tystnaden ut sig.
  Debattera, medans vi fortfarande kan, debattera innehållet i Koranen, det är brännhett, och ibland dödligt!
  Boken är ett politiskt manifest, farligare än Mein Kampf!

  Kämpa för att behålla yttrande- och Religionsfrihet i Sverige,

  Hälsar en Trots allt hoppfull Svensk kristen man.

  Gilla

 3. [ag hoppas att radbrytningarna fungerar. Om inte, beklagar jag att min text blir svårläst.]

  Malin Kim summerar…

  ”Det åligger oss, vi som lever i denna tid, att slå vakt om demokratiska värden och vara observanta på antidemokratiska ideologiers [”islamismen”] försök till expansion. Att vika sig för antidemokratiska ideologiers inneboende våldskapital eller blunda för deras försök att påverka lagstiftning och samhällsorgan är att öppna upp för förnyade övergrepp av samma slag som världen i fasansfull omfattning bevittnade under 1900-talet.”

  Den stora invandringen (c:a 2 miljoner under c:a 20 år) har gjort att det inte längre finns ett ”oss”, det vill säga ett folk, medborgarna, ett ‘vi’, med en någorlunda gemensam syn på människan (kynne, sociala normer) samhället (uppförandekoder) demokratin (”värden”) och stat (lagar), som gav oss en nationell och folklig sammanhållning.

  Till exempel är det stora problemet/faran för människan och dennes frihet (”värden”) inte ”försök [till] att påverka lagstiftning”, som Kim nämner, men uttolkarna av densamma: domstolarnas nämndemän…

  … vilka behöver… måste få en instruktion (från regeringen?) som dikterar att de muslimer (övriga religioners utövare är knappt märkbara/ställer inte krav på Sveriges anpassning) som känner sig kränkta inte ska tillåtas rättslig prövning med motiveringen ‘svenska förhållanden’ och odemokratiskt synsätt.

  Om inte, kommer den så kallade islamiseringsprocessen av Sverige att fortsätta.

  (Se exempel på fällande domar om kränkthet i slutet ([2a–f], [3a–c]) av min kommentar (KL.12:34) till ”Petterssons gör Sverige lagom!”s text 2022-12-11 ”SD: förbjud slöja inom polisen”.)

  (Se exempel på ‘islamisering’ i min 52-punkterslista i min kommentar till Fristad.eu/Hans Li Engnells text ”Ingen vann” från 2022-09-12.)

  I övrigt, är Kims oro/varning för framtiden (”att öppna upp för förnyade övergrepp av samma slag som världen i fasansfull omfattning bevittnade under 1900-talet”) orealistisk.

  Och, det är inte ideologierna som är faran, det är uttolkarna och utövarna.

  Vad som däremot kommer (i framtiden) är en fortsättning av det som pågår idag: svenskar (här: folkslaget; invandrare är mer eller mindre skyddade av förklarliga skäl) håller tyst med deras tyckanden och åsikter i vardagen, vilket är ett hinder för naturlig integration, på grund av rädslan för rasistmisstankar och social stigmatisering, utan stöd från regeringen, som istället kritiserar dem som vågar:

  statsminister Kristersson (M):

  – ”Yttrandefrihet är en grundläggande del av demokratin. Men det som är lagligt är inte nödvändigtvis lämpligt”

  – ”Att bränna böcker som är heliga för många är en djupt respektlös handling”

  – ”Jag vill uttrycka min sympati för alla muslimer som är kränkta av det som har hänt i Stockholm i dag”

  *

  Alla de muslimer som statsministern åsyftar ingår inte i detta ”oss” som Kim nämner, varför det är dessa utövare som är det konkreta hotet, och inte deras tro Islam…

  … och varför det åligger oss, som Kim skriver, att våga säga vad vi tycker i vardagen (med risk att registreras i brott- och straffregistret, enl. ovan referens).

  (–”Nej, jag [Yusuf Abdalla, restaurangägare] visste inte det. Vi trodde att det var olagligt i Sverige att bränna Koranen och andra religiösa skrifter. NITTIO PROCENT av alla som bor här tror det.”
  — Dagens Nyheter, 2020-09-11 ”Järvas [Stockholm] ledare manar till lugn när högerextrema vill bränna Koranen”)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s