mitt förra blogginlägg skrev jag om förutsättningarna för demokrati. Om individualismen, om de grundläggande rättigheterna, om yttrandefriheten, om rättsstaten och om den vetenskapliga metoden. Allt saker som utvecklats i västvärlden under hundratals år och som utgör nödvändiga förutsättningar för demokratin. Och så, som marsipanrosen på tårtan, den allmänna och lika rösträtten. Men en marsipanaros är inte mycket att bjuda på om den inte har en tårta att ligga på.

De flesta instämmer i att demokratin ständigt måste försvaras. Men desto större är oenigheten när det gäller vad som kan hota demokratin. Många blandar ihop begreppet demokrati, i betydelsen folkstyre, med egna politiska värderingar som man menar hotas av kritisk granskning. De verkliga hot som finns handlar inte om rösträtten. Däremot finns oroande tendenser som kan knytas till de grundläggande förutsättningarna för demokrati.

Individualismen

Det svenska samhället präglas sedan länge av starka kollektiva drag i form av korporativism. Folkrörelser och ideella organisationer – ofta med stark koppling till socialdemokratin – har givits ett inflytande över samhällsutvecklingen som inte står i proportion till antalet medlemmar. Till det kommer de senaste årens landvinningar för identitetspolitiken som innebär att människans rättigheter och ”objektiva” intresse utgår från tillhörigheten till en grupp, inte från individen. Identitetspolitiskt tänkande genomsyrar numera inte bara det politiska livet utan också mediavärlden, kultursektorn och akademierna. I form av ”woke”-attityder har till och med delar av näringslivet rättat in sig i ledet och många företag förespråkar ”mångfald och inkludering” med innebörden särbehandling av individer beroende på t.ex. kön, hudfärg eller etnicitet.

Yttrandefriheten

Yttrandefrihet betyder att staten inte får begränsa min frihet att yttra och föra fram åsikter genom censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. Det handlar alltså inte (som många tror) om någon rätt att slippa kritik från andra enskilda människor eller icke-statliga institutioner för det jag säger eller skriver. Om opinionsläget förändras i riktning mot minskad tolerans för obekväma, utmanande eller extrema åsikter kan det i förlängningen öppna för lagstiftning som inskränker yttrandefriheten. Samma sak med kraven på att påståenden ska vara ”sanna” i någon mening. Med en tilltagande polarisering i samhällsdebatten karakteriseras numera kritik ofta som ”hot och hat” av dem som känner sig angripna. Verkligt hot och hat kan innebära brott, till exempel olaga hot, ofredande, olaga tvång, förolämpning och förtal. På så sätt riskerar det åsiktsutbyte som bör vara fritt att baxas in i det område som är straffbelagt, vilket innebär ett hot mot den grundlagsfästa yttrandefriheten.

Rättsstaten

Statens makt gentemot medborgarna utövas av förvaltningsmyndigheter och domstolar. Deras åtgärder ska styras av ett antal principer som lagbundenhet, likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet. I en väl utvecklad rättsstat är myndigheter och domstolar självständiga i förhållande till den politiska majoriteten. Sådan självständighet gynnas genom att utnämningen av ämbetsmän och domare står fri från politiska hänsynstaganden. I Sverige utnämns domare av regeringen efter förslag från Domarnämnden. Regeringen har ingen skyldighet att följa Domarnämndens rekommendation. När det gäller verkschefer annonseras numera lediga tjänster, men någon beredning liknande Domarnämnden finns inte. I praktiken har alltså statsministern sista ordet när det gäller tillsättning av generaldirektörer och domare. En sådan politisk styrning av dem som företräder staten gentemot medborgarna är i internationell jämförelse exceptionell. EU har gentemot Polen och Ungern riktat stark kritik mot det slaget av hot mot rättsstatsprinciper och demokrati. Sverige har dock sluppit kritik, trots att exemplen på regelvidrig politisk styrning av i synnerhet verkschefer är legio.

Vetenskapen

Vetenskapen kan aldrig slutgiltigt fastställa vad som är sant. Det klassiska exemplet är uppfattningen att alla svanar är vita. Däremot kan vetenskapen avgöra vad som inte är sant – den kan falsifiera en hypotes – och den kan också peka ut vad som med tillgänglig kunskap är den hittills mest troliga sanningen. Mot den vetenskapssynen står den så kallade kritiska teorin, som förnekar existensen av en objektiv kunskap, tar avstånd från ambitionen att nå sådan kunskap och menar att ”fakta” är en konstruktion av dem som har makten. Den forskning som bedrivs på universitet och högskolor har traditionellt setts som spjutspetsen för den syn på vetenskap och fakta som har sin grund i upplysningen. Så inte längre. I stället gynnas ”forskning” som baseras på ”kritisk teori” och uppger sig främja ”värdegrund”. 

I den allmänna debatten hörs många påståenden om att demokratin nu skulle vara hotad. Det handlar då om helt andra saker. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) menar att näthat är ett hot mot demokratin. Hela den politiska vänstern tycks förenas (exempelvis de före detta partiledarna Bengt Westerberg och Stefan Löfven) i uppfattningen att ett av riksdagspartierna är ett hot mot demokratin genom sin blotta existens. Civil Rights Defenders oroas av Tidöavtalets skrivningar på områdena kriminalpolitik, migrationspolitik och rättssäkerhet, som anses strida mot mänskliga rättigheter så som de definieras i vissa internationella konventioner. Journalisten Henrik Arnstad är kanske den som tar ut svängarna mest av alla. I en debattartikel med rubriken ”Sverige är på väg att bli en före detta demokrati” hävdar han att Tidöavtalet är totalitärt.

Att ge uttryck för åsikter är en given del av den fungerande demokratin, oavsett om de är välgrundade eller förvirrade och oavsett om uppsåtet är ärligt eller bara en del i ett politiskt spel. Men det allvarliga med fokuseringen på saker med diskutabel koppling till demokratin som statsskick är att den riskerar att skymma de verkliga hoten. De hot som är en realitet i dagens Sverige.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Lennart Göranson
Marknadspolitisk talesperson

2 reaktioner till “Hotad demokrati

 1. Jag håller med både Göranson och Arnstad om att demokratin är hotad, men jag går ett steg längre: Den är försatt ur spel, men inte av den anledningen som den senare tror, då han utgör en del av detta verkställda hot.

  Det finns både vetenskapliga och anekdotiska belägg (ett otal) för denna slutsats, som också förklarar orsaken…

  – ”Hade kvinnorna vågat åsiktsrösta i lika hög grad som männen, utan att ta hänsyn till vad andra tycker, hade SD enligt gängse väljarmodeller med råge varit Sverige största parti.”
  (— forskare vid Göteborgs universitet, 2016-01-27 Expressen Debatt ”SD kunde vara störst – om kvinnorna vågat”)

  (”Regeringen styr riket.” — 1974 Grundlag: Regeringsformen, RF, 1 kap. 6§)

  – ”Däri ligger roten till det passiva tillstånd som Sverige befunnit sig i under alltför många år – rädslan att bli kallad rasist eller förknippas med främlingsfientlighet och nazism.”
  (— Jenny Pipers blogg 2019-03-10 ”Roten till Sveriges tillstånd handlar i grund och botten om rädsla!”)

  … och varför Grundlagens deklaration (‘Samhällskontraktet’?) inte har någon praktisk/reell betydelse…

  ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”
  (— 1974 Grundlag: Regeringsformen, RF, 1 kap. 1§)

  … vilket anses vara rätt och riktigt…

  – ”Stöd ska inte utgå från hur många procent man har [i riksdagsvalen] utan från vad man står för [*]. SD är ett rasistiskt parti som kommer ur nazismen.”
  (— fd. statsminister Löfven (S), 2021-03-30 Dagens Nyheter)

  [*]
  Dvs. de åsikter/ståndpunkter (argument) och tyckanden (spontana, subjektiva/okontrollerbara) som är i enlighet med den statligt deklarerade ‘Värdegrunden’…

  … vilken är motivet för exkludering av oliktänkande och oliktyckande…

  – ”Av de 14 fackförbunden som ingår i LO säger sju av dem nej till att ha ett förtroendeuppdrag i facket samtidigt som man är politiskt aktiv i Sverigedemokraterna”
  – ”Handels, Kommunal, Byggnads, IF Metall, Pappers, Hotell- och restaurangfacket, Livs eller Fastighetsanställdas förbund accepterar inte att förtroendevalda medlemmar är politiskt aktiva i Sverigedemokraterna.”
  – ”De förbunden som säger nej till förtroendevalda som är politiskt aktiva i SD hänvisar till värdegrunden i deras stadgar som generellt säger att de arbetar för allas lika värde.”
  (— Fackförbund.com 2019-03-27)

  … och fördömanden från den högsta politiska makten…

  – ”Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt enfrågeparti som vare sig respekterar människors olikheter eller Sveriges demokratiska institutioner.”
  (— dåvarande statsminister Löfven (S), 2014-12-06 Dagens Nyheter Debatt)

  … och det kulturella etablissemanget…

  ”Hundratals kändisar i upprop mot SD” (— 2018-09-05 Expressen)

  (– ”Det är ett rasistiskt parti med rötter i nazismen. De för en ganska usel politik, säger han”
  – ”Skådespelaren har nu startat en Facebook-grupp som går under namnet ‘Vad som helst men aldrig SD’.”
  – ”På två dygn har det blivit över 5000 medlemmar och ganska många från branschen, filmarbetare, skådisar och artister som ställer upp bakom det”
  — ”Kjell Bergqvists angrepp på SD – så svarar partiet”, 2018-08-23 Expressen)

  … och media, den ‘tredje statsmakten’…

  Expressens Ledare
  2010-09-19 ”Rösta nej till hatet”
  [löpsedeln: bild på en nedsmutsad och skrynklig Sverigedemokratisk valsedel i rännstenen]
  – ”Nej! I dag röstar vi för Sverige och mot främlingsfientligheten.”
  – ”Men i dag är ansvaret väljarnas. Än finns chansen att stoppa främlingsfientlighetens intåg i demokratins högborg. Rösta nej till hatet i dag!”

  ­Expressen Ledare
  2014-09-13 ”I dag röstar vi nej till rasism”
  – ”Här lyser Expressen upp riksdagshuset. Budskapet är tydligt: ‘Rösta nej till rasism’.”

  Sveriges Television
  2018-09-08: ”SVT tar avstånd från Åkessons [SD] kommentar.”
  Eva Landahl, programchef: –”Att invandrare pekas ut som en grupp [stor arbetslöshet hos invandrargrupper] som inte är svenskar och inte passar in i vårt land är ett grovt generaliserande uttalande.”

  Aftonbladet
  – ”På få andra ställen har det varit så nära till rasist- och fasciststämpeln.”
  (— Johan Hakelius 2020-02-10, Fokus.se blogg)

  … vilket visar att demokratins yttrandefrihet, åsiktsfrihet och till och med tankefrihet är, som alltid/tidigare, betingad… av individens privata miljö (där demokratin inte är tillämpbar) och offentliga omgivning…

  2022-06-30 Göteborgs-Posten Debatt
  ”Jag vågar inte längre säga vad jag tycker av rädsla för att bli utfryst”
  (kvinnlig) polisinspektör i Göteborg:
  – ”Jag vill inte prata politik eller samhällsproblem ens med mina närmaste vänner och släktingar för jag vet inte om jag stöter på iskyla och kommer bli bortvald till nästa träff.”
  – ”Genom att skambelägga vissa ämnen och åsikter och till och med diktera vilka ord som får användas, tystar den första gruppen effektivt den andra.”

  … mot vilkas hot det endast finns, som bekant, en reell bot: individens mod.

  Avslutningsvis…

  En fråga som Göranson skulle kunna ställa sig är, med vilka statliga och/eller civila metoder bör svenskars (här: folkslaget) rasism (ett ord som han undviker, trots företeelsens avgörande betydelse för ämnet i krönikan) bekämpas.

  En fråga som Arnstad skulle kunna ställa sig är, huruvida hans rasistanklagar/utpekar-retorik (likt den Sverige och hela det svenska folket använde gentemot de rasistiska vita sydafrikanernas apartheidregim under 1980-talet) befrämjar stämningen/förhållandet (integrationen) mellan svenskar och invandrare.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s