Internet som globalt nätverk för digital information och digitala tjänster är en funktion där information, tankar och idéer ska få flöda fritt. EU:s regler på IT-området borde låta denna frihet vara så stor som möjligt samtidigt som den enskilde medborgarens personliga integritet värnas och brottslighet bekämpas. Medborgerlig Samling ser stora problem med de nuvarande och planerade regleringarna.

Ett fritt internet tjänar ytterst till att säkerställa det fria och snabba utbytet av information, data, tankar och idéer. Tillgången till nätet ska inte vara beroende av om det är ett stort eller litet företag, om det är en enskild individ eller en organisation. Genom att dels säkra allas tillgång till ett fritt internet utan statlig och överstatlig klåfingrighet, dels främja samspelet mellan sammankopplade människor, företag och en växande artificiell intelligens gynnas arbetsmarknaden, företagandet och medborgarnas välstånd inom Sverige och EU. Dessutom ökar EU:s internationella konkurrenskraft.

Därför ska Sverige och EU skapa förutsättningar för väl utbyggda och starka nät med hög kapacitet och säkerhet inom Sverige och EU, med bra och säker sammankoppling med övriga världen. Den enskilde medborgaren ska få ta del av all den information man önskar, via internet eller andra digitala media, utan inblandning från stat eller EU.

Skydd för den enskilde

I och med införandet av det digitala samhället lagras alltfler uppgifter om den enskilde medborgaren digitalt, av stat och företag såväl som andra juridiska organisationsformer. EU har infört GDPR-direktivet för att skydda den enskildes integritet. Medborgerlig Samling anser att det är en ansats i rätt riktning. Men GDPR-direktivet är mycket komplext och riskerar därför att få följder som inte är till nytta för någon. Om ett företag eller en organisation misslyckas att följa direktivet kan drakoniska böter bli helt förödande. Regleringen är kostnadsdrivande och rättsosäker, då det inte går att klart förutse vad den innebär. Vi kräver därför att GDPR kraftigt omarbetas för ökad överskådlighet och tydlighet.

Delandet av information via internet eller andra digitala media får endast begränsas om det handlar om kriminell verksamhet. Metoderna för att eftersöka och förhindra sådan kriminalitet måste utformas för en rimlig balans mellan effektivitetsvinster och integritetsförluster. Krav på privata företag att bedriva automatiserad övervakning av alla användare, kopplat till krav om åtgärder mot enskilda, ska inte tillåtas. Vid gränsöverskridande begäran om information avseende enskild eller företag vid brottsutredning ska begäran ställas till rättsvårdande myndighet i landet som ska utlämna informationen. Prövningen ska utgå från nationella bestämmelser om de ifrågasatta gärningarna och nationella beviskrav.

Upphovsrätt

Artikel 11 i EU:s förslag till nytt upphovsdirektiv handlar om ”kommersiella plattformars” skyldighet att ersätta utgivaren när material delas på plattformen, exempelvis Youtube. Regleringen innebär sannolikt att alla plattformar som delar material ska betala licensavgifter. Risken är uppenbar att små aktörer hindras från sådan verksamhet på grund av osäkerhet kring kostnader och ansvar för delat material.

Artikel 13 avser uppladdningsfilter för att förhindra uppladdning av upphovsskyddat material. Bestämmelserna är omfattande och innebär att kommersiella plattformar tvingas filtrera all trafik för att kunna kontrollera om upphovsskyddat material laddas upp. Den nytta kontrollapparaten kan tänkas innebära för upphovsrättsinnehavaren uppväger inte den enskildes rätt att slippa bli screenad i ett massövervakningssystem som hanteras av en privat aktör. Därtill kommer risken för att systemet används för andra ändamål.

Sammantaget innebär artikel 11 och 13 alltför stora risker för den fria informationsspridningen och kommunikationen på nätet. Det nuvarande förslaget till upphovsdirektiv måste därför arbetas om.

Cyberförsvar och IT-säkerhet

Den ökande digitaliseringen medför ökad risk för brottslighet och annan negativ påverkan på den enskilde medborgarens fria val. För att stävja detta måste EU genomföra en ökad satsning på IT-säkerhet så att IT-relaterade brott mot företag och enskilda försvåras. Såväl nationellt som inom EU bör ett cyberförsvar byggas upp för att förhindra dels utslagning av internetfunktionerna, dels obehörig ”avlyssning” av datatrafik olika sätt att manipulera datatrafiken.

Inför valet till EU-parlamentet i vår kräver Medborgerlig Samling grundläggande förändringar av EU. Marschen mot en federation, ett Europas Förenta Stater, måste brytas. EU har under lång tid lagt allt fler politikområden under en övernationell regim, områden som vi vill lämna tillbaka till den nationella nivån i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Samtidigt vill vi effektivisera EU på kärnområden där vi bara kan hantera problemen gemensamt med andra länder. IT-politiken är ett sådant område.

 

Fredrik Sander, kandiderar till EU-parlamentet för Medborgerlig Samling

 

 

 

 

Lennart Göranson, marknadspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s