Medborgerlig Samling publicerar idag den ”svarta lista” över de myndigheter som antingen kan läggas ner helt eller verksamheten överföras till andra som partiledare Ilan Sadé skrev om på Sydsvenskans debattsida i fredags.
MEDs partiledare anser att vi idag har myndigheter som bildar en djungel av bidrag och byråkrati. Dessa resurser bör istället gå till statens kärnverksamheter som polis, försvar och en bättre pension för äldre.
När de offentliga kärnverksamheterna går på knäna är det oförsvarligt att slänga ut skattepengar till alla möjliga organisationer och ideologiskt trams. Politikerna måste återgå till att ta sitt uppdrag från medborgarna på allvar. Grundläggande funktioner som polis, försvar, skola och sjukvård måste komma i första hand, menar MEDs partiledare Ilan Sadé.
MED har därför upprättat en ”svart lista” över de myndigheter som kan avskaffas eller där verksamheten ska överföras till andra myndigheter som publiceras idag. Det handlar om myndigheter som ägnar sig åt bidragsgivning, ideologisk styrning eller där verksamheten främst går ut på att bygga kunskap inom något område, vilket bör vara en uppgift för andra. Totalt kan ett 60-tal myndigheter avvecklas nästa mandatperiod enligt MED.

Myndigheter som läggs ned för att verksamheten helt eller i stora drag avvecklas eller hör hemma vid lärosäten

 
Alkoholsortimentsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden
Arvsfondsdelegationen
Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet
Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö
Delegationen mot segregation
Digitaliseringsmyndigheten
Diskrimineringsombudsmannen
Folke Bernadotteakademin
Folkhälsomyndigheten
Forum för levande historia
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Institutet för språk och folkminnen
Jämställdhetsmyndigheten
Konstnärsnämnden
Lotteriinspektionen
Medlingsinstitutet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för statliga stöd till trossamfund
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Nordiska Afrikainstitutet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Polarforskningssekretariatet
Skolforskningsinstitutet
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statens energimyndighet
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens medieråd
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Svenska institutet
Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
Tillväxtverket
Trafikanalys
Verket för innovationssystem

 Myndigheter som läggs ned för att verksamheten helt eller delvis förs över till andra statliga förvaltningsmyndigheter

 Arbetsförmedlingen
Boverket
Datainspektionen
Ekonomistyrningsverket
Finanspolitiska rådet
Havs- och vattenmyndigheten
Inspektionen för vård och omsorg
Konjunkturinstitutet
Konsumentverket
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Rådet för europeiska socialfonden
Sameskolstyrelsen
Skolverket
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statskontoret
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Universitets- och högskolerådet

Ytterligare några nedläggningar till följd av sammanslagningar, utöver de ovanstående, kommer att övervägas och utredas.

 

43 reaktioner till “Svarta listan över myndigheter som ska läggas ner

 1. Vad har MED för otalt med Energimyndigheten? Vem ska koordinera landets energiförsörjning?

  Och Säkerhets- och intergritetsskyddsnämnden? En handfull personer till skydd för den enskilde. Vilken annan oberoende instans ska ta över deras uppdrag?

  Gilla

  1. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) läggs samman med försvarets motsvarighet (SIUN) eftersom de gör samma sak, så sparar vi några MSEK

   Gillad av 1 person

   1. Tjenare,

    Jag är förhållandevis bevandrad i myndighetssfären, ser gärna att ni utvecklar era resonemang kring nedläggning av STEM och MSB. Energimyndigheten tar hand om energislag utöver elektriciteten som SvK hanterar. MSB fungerar verkligen skitdåligt sedan tillskapandet – men hur tänker ni där – en modell likt den finska?

    Gilla

  2. Om nu Energimyndigheten skulle syssla med att koordinera Sveriges energiförsörjning, då skulle Energimyndigheten säga nej till vindkraft i Sverige.

   Det finns minst två skäl för det:

   1) När ytterligare tre kärnkraftverk läggs ned i Sverige kommer Sverige ha ett produktionsunderskott på 3.000 MW. Vid vindstilla innebär det att delar av Sveriges befolkning helt enkelt får vara utan el.

   2) Priset på el kommer att stiga kraftigt med vindkraft. Vi bor i ett land där det är kallt. Vi behöver billig el för att hålla oss varma. Dyrare el innebär att sparandet i Sverige kommer att minska vilket är direkt nödvändigt om Sverige ska vara ett högteknologiskt land. I Tyskland har de höga elpriserna gjort att många människor betecknas som fattiga när de har betalat elräkningen. De har inga pengar kvar till annat.

   Gillad av 1 person

 2. Suck! Varje sådant här organ ska ha en GD eller motsvarande med tillhörande byråkratiskt-administrativa överbyggnad (eller overhead som det också kallas). Detta är ett gigantiskt slöseri med statsinkomsterna och ett rent hån mot skattebetalarna. På varje sådan liten myndighet är det ett mindre antal anställda som verkligen uträttar något, resten är bara en fluffig, ineffektiv, överdimensionerad och onödig direktion med vidhängande nonsensbefattningar. Ta bara ett sådant uppenbart exempel som Myndigheten för delaktighet. Ett litet antal anställda som verkligen arbetar konkret kan finnas på Socialstyrelsen. Alla andra som entledigas är en ren besparing för staten. När det gäller alla bidragsutdelningsmyndigheter – som alla måste läggas ned så fort som möjligt – blir driftkostnadsbesparingen 100 %. Till detta kommer sedan de enorma summor som årligen har pumpats ut av dessa myndigheter. Tänk vad dessa ofantliga förmögenheter kan göra inom sjuk- och äldrevården, vilka varit så eftersatta under decennier till förmån för rent uppenbara flumverksamheter. När något otyg har spritt sig brukar man säga att man får ta fram skalpellen och skära bort det oönskade. Härvidlag kan och bör MED gå fram med machete.

  Gilla

  1. Vi får nog räkna av kostnader för oanställningsbara byråkrater vidlivhållande från besparingarna.

   Gilla

  2. Det är bara fånigt att legitimera något genom att säga att pengarna i stället kan användas inom vård eller skola. Problemen inom vården och skolan har inte med pengar att göra utan är systemfel.

   Så mycket pengar som möjligt ska ligga kvar i medborgarnas plånböcker. Det är där de gör nytta.

   Gilla

 3. Har blivit förbluffad över att Forum för levande historia är en myndighet. Den startades upp av Göran Persson för att upplysa om holocaust. En enkät hade nämligen visat att svenska elever inte kände till historien så bra. Kanske därför att landet lidit under en period med samme man som skolminister.
  Att FFLH även skulle upplysa om kommunismens brott blev det ett himla rabalder om. Inte minst Åsa Lindeborg motsatte sig detta kraftfullt. Stalinist som hon är.
  Nu är historia ett kärnämne och FFLH bör kunna läggas ned omedelbart tillsammans med de övriga på listan.
  Jag ser fram emot att se alla dessa akademiker irra omkring och leta efter AF som naturligtvis läggs ned först av alla.

  Gilla

  1. Fundera själv på vilken nytta någon av de där myndigheterna gör för dig där flera av dessa myndigheter du inte ens kände till att de existerar. Visade du listan för en riksdagsledamot skulle du säkert få en kommentar om att de inte kände till att det fanns så många myndigheter och att de inte vet vad de gör för något. Något mer skäl än det behövs inte.

   Gilla

   1. Hej, jag är inte intresserad av någons godtyckliga tyckande. Jag är intresserad av den analys MED har gjort innan man kom fram till ovan. Och jag väntar fortfarande på svar.

    Gillad av 1 person

  2. Listan är ett resultat av ett stort antal människors ideella arbete under lång tid i samband med den skuggbudget som partiet har upprättat. Där har man enskilt och i grupp analyserat och bedömt alla statens myndigheter och slutligen kommit fram till den förevarande listan. Partiet har inte resurser att presentera den underliggande analysen i detalj och även om vi hade det skulle det vara så omfattande att det inte går att redogöra för här. Du kan därför inte förvänta dig något svar på din begäran.

   Gilla

 4. Statskontoret föreslog redan för fem-sexår sedan att det komplett onödiga Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala borde bli en institution inom UU. Ingenting har hänt sedan dess. Institutet är desdutom inte längre nordiskt, sedan både Danmark och Norge hoppat av samarbetet. Nittiofem procent av budgeten betalas av Sverige.

  Gilla

 5. Tyvärr verkar för mycket på listan oöverlagt och i flera fall nog inte grundat på tillräcklig kunskap om myndigheternas verksamhet. Listan behöver omarbetas. Varför t.ex. lägga ned Statskontoret som är regeringens organ för att öka effektiviteten i statsförvaltningen?!

  Gilla

  1. Den läggs inte ner utan arbetsuppgifterna förs över till annan myndighet. Där är två olika listor, en nedläggningslista och en reformlista.

   Gilla

   1. Fast att bara föra över en myndighetsuppgift som om det vore helt oproblematiskt till en annan är en aningen naivt. Det ni pratar om är både administrativt krångligt samt något som kan kosta mer än vad ni tror (om man då skall upprätthålla funktionen för myndigheten som får de nya uppgifterna). Eller hade ni bara tänkt köra samma budget som innan för de myndigheter som får vara kvar och får ta gamla myndigheters jobb? Isåfall sparar ni pengar men ni gör också myndigheterna handikappade och dysfunktionella med för lite ekonomiska resurser.

    Gilla

   2. Rimligtvis tillsätts en eller flera utredningar som utvecklar grundliga cost-benefit på möjliga förändringar. Några personers överslagsberäkningar, säkert tungt belastade av bias duger inte som beslutsunderlag. Är förhoppningsfull medlem men den här historien har naggat mitt förtroende i kanten.

    Gillad av 2 personer

 6. Det så kallade ”migrationsverket” är den (af många) horriblaste myndigheten; den måste hafva prioritet ett att blifva lyktad. Vårt i vänsterism genomsjuka land hafver verkligen en myndighet till för intet annat än att gifva bort Sverige; något försvar af Riket hafver vårt af vänsterreligiösa förhärjade land icke, men alltså en myndighet till att gifva bort Fosterlandet. Och ännu värre: denna myndighet är den för vänsteristerna vigtigaste af alla, den är derför alltid garanterad obegränsade resurser. Om så hela det öfriga Sverige går på knäna, finnes det alltid pengar till hamids nya surfplatta. Skulle pengarna icke räcka, ja då behöfva vänstergalningarna bara höja statsskulden. Och så vidare.

  I öfrigt instämmer mångt i listan; jag är dock säker, att den kan göras mycket längre. Sverige måste saneras från alla sinnesrubbade vänsterprojekt.

  Gilla

 7. Socialstyrelsen måste reformeras. Den myndigheten är lika vänsterstyrd som SVT/SR! Den är en trög jättekoloss som bör brytas upp i mindre delar.

  Gilla

  1. Förutom de direkta kostnader som själva myndigheten har måste man även titta på de kostnader som dess verksamhet orsakar för tredje part.

   En sådan sak är till exempel regleringar som Boverket hittar på som gör att vi delvis har bostadsbrist i Sverige.

   När myndigheterna hittar på kostnader för medborgarna innebär det att pengar tas bort från saker vi kunde få i stället och som medborgarna direkt önskar och vill ha och inte sådant som några ”förmyndare” bestämmer att vi ska ha.

   Gilla

 8. Alldeles för många kommentarer här som gör mig tveksam om intentionerna. Lättvindiga kommentarer om ‘vänsterism’ etc rimmar dåligt med MED:s uttalade krav på en evidensbaserad politik.

  Gilla

 9. Ett gott initiativ som får ses som en bra start. Hade jag fått råda så hade hälften av alla myndigheter lagts ned.
  Därefter hade jag hårdgallrat bland resten…

  Gilla

  1. Tycker inte sådan här populistisk argumentation är värdig MED. Evidensbaserad politik är våra ledord!

   Gilla

   1. Bevisbördan är väl ändå den omvända. För varje myndighet som ska bibehållas krävs det en välgrundad och evidensbaserad anledning. Däremot krävs inga argument för att lägga ned.

    Gilla

   2. Då skulle man väl föreslå att alla myndigheter läggs ned! Men det har gjorts ett urval som lett till förslaget, men för det presenteras inga argument.

    Gilla

 10. Smittskyddsinstitutet blev väl en del av folkhälsomyndigheten.
  Att spåra och kunna förebygga allvarliga infektionssjukdomar är väl ett måste i ett modernt globaliserat samhälle!
  Nu får ni väl ändå tänka efter lite?

  Gilla

  1. Bra kommentar! Listan är oöverlagd och ogenomtänkt. Inte i enlighet med det utmärkta ledordet ‘evidensbaserad politik’.

   Gilla

 11. Ytterligare en post som innebär avsevärd inbesparing vore om antalet riksdagsledamöter halverades. Färre riksdagsledamöter innebär sänkta lönekostnader och en icke oansenlig mängd färre kostnadsdrivande förslag och snedvridna propositioner.

  Gilla

 12. Till dom som klagar på att lägga ner myndigheter hur klarar sig andra länder eftersom vi har mest myndigheter per capita i världen skulle vara intresant med en jämförelse med ex schweitz som adminstrativt är ett föredöme

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s